تعداد مقالات: 181
176. بررسی رابطه ی متن و تصویر در درسنامه ی آموزش زبان فارسی بر اساس نظریه ی مارش و وایت: مطالعه ی موردی مجموعه ی 4 جلدی زبان فارسی

دوره 8، شماره دو- پیاپی 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 233-250

حبیب احمدی؛ سعید یزدانی؛ زهرا باباسالاری؛ علی ربیع


177. بررسی رابطه ی بین سرمایه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خانواده با یادگیری زبان فارسی به وسیله ی کودکان آذری زبان

دوره 8، شماره یک- پیاپی 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 245-257

وحید نژاد محمّد؛ مهدی نجاری؛ مهسا سلیمانزاده


179. ترجمه چکیده ها به زبان انگلیسی

دوره 8، شماره یک- پیاپی 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 259-271


181. تحلیل کاربردشناختی کتاب آموزش نوین زبان فارسی بر اساس اصول گرایس

دوره 9، شماره یک- پیاپی 19، بهار و تابستان 1399، صفحه 47-70

حسین رضویان؛ تمنا الهی پناه