تعداد مقالات: 186
151. تدوین و ارزیابی درسنامه‌های جامع آموزش زبان فارسی به چینی‌زبانان در سطح پایه براساس چارچوب مرجع آموزش زبان فارسی

دوره 8، شماره یک- پیاپی 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 127-155

مهین ناز میردهقان؛ رضا میرزایی برزکی؛ مرضیه دهقانی


152. ترجمه چکیده ها به زبان انگلیسی

دوره 7، شماره یک- پیاپی 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 137-143


154. ترجمه چکیده ها به زبان انگلیسی

دوره 4، شماره دو- پیاپی 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 139-145


155. ترجمه چکیده ها به زبان فارسی

دوره 5، شماره یک- پیاپی 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 142-147


156. ترجمه چکیده ها به انگلیسی

دوره 5، شماره دو - پیاپی 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 143-149


157. ارزیابی اصالت متون سه کتاب آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان از دیدگاه انسجام

دوره 1، شماره یک -پیاپی 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 151-168

نگار داوری اردکانی؛ هاجر آقاابراهیمی


158. ترجمه چکیده ها به زبان فارسی

دوره 6، شماره یک- پیاپی 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 153-159


159. بررسی متون خوانداری مجموعه‌ی «فارسی بیاموزیم» بر اساس نقش‏های هفت‏گانه‌ی زبان از دیدگاه هلیدی

دوره 1، شماره دو -پیاپی 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 163-179

حدائق رضایی؛ محمّد علی‌پور


161. ترجمه چکیده ها به زبان انگلیسی

دوره 4، شماره یک - پیاپی9، بهار و تابستان 1394، صفحه 165-171


162. بررسی ابزارهای انسجام متون خوانداری و گفتاری «فارسی بیاموزیم» بر پایه انگاره هلیدی و حسن

دوره 8، شماره یک- پیاپی 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 157-182

خدیجه آقائی؛ مجتبی رجبی


163. فرآیندهای صداداری و بی صدایی در کودکان فارسی زبان با رشد واجی عادی و با اختلال

دوره 8، شماره دو- پیاپی 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 165-194

فروغ شوشتری زاده


166. شناسنامه علمی شماره به فارسی

دوره 5، شماره یک- پیاپی 11، بهار و تابستان 1395


171. بازنمایی انواع وجه امری در زبان فارسی: رویکرد شناختی

دوره 8، شماره یک- پیاپی 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 183-200

فرزانه ملکی ارفعی؛ مجتبی منشی زاده؛ حیات عامری؛ فردوس آقا گل‌زاده


172. بررسی تاثیر جنسیت بر نگرش دانش‌آموزان ترکی زبان شهرستان مرند به زبان فارسی

دوره 8، شماره دو- پیاپی 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 195-213

اسماعیل صفائی اصل؛ محمدرضا طوسی نصرآبادی؛ سید محمد رضی نژاد


174. بررسی نقش متون بحثی و توصیفی در درک مطلب شنیداری

دوره 8، شماره دو- پیاپی 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 215-232

محمد ظهرابی؛ معصومه شکوهی اصل


175. مقایسه روش‌های کلاسیک و روش‌های مبتنی بر اندازه‌های آماری پیکره‏بنیاد در استخراج خودکار واژه‌های پایه علوم پزشکی به روش بسامدی

دوره 8، شماره یک- پیاپی 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 227-244

زهره ذوالفقار کندری؛ طیبه موسوی میانگاه؛ بلقیس روشن