نویسنده = Vida Mozafari
تعداد مقالات: 1
1. Exploring Bloom’s Revised Taxonomy of Educational Objectives in TPSOL Textbooks

دوره 5، شماره یک- پیاپی 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 65-93

Saman Ebadi؛ Vida Mozafari