نویسنده = امیر رضا وکیلی فرد
تعداد مقالات: 1
1. بسامد تکرار زمان‌های دستوری در گفتار و نوشتار فارسی: در جستجوی اولویت‌های آموزشی دستور برای فارسی ‏آموزان

دوره 2، شماره سه- پیاپی 5، پاییز و زمستان 1392، صفحه 115-99

امیر رضا وکیلی فرد؛ احمد کولی وندی؛ علی فاطمی منش