تعداد مقالات: 174
26. سخن سردبیر

دوره 3، شماره سه - پیاپی 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-1


27. سخن سردبیر

دوره 3، شماره یک - پیاپی 6، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-2


28. سخن سردبیر

دوره 4، شماره یک - پیاپی9، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-2


29. سخن سردبیر

دوره 4، شماره دو- پیاپی 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-1


30. سخن سردبیر میهمان

دوره 5، شماره یک- پیاپی 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 0-0


31.  سخن سردبیر

دوره 5، شماره دو - پیاپی 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 0-0


32. سخن سردبیر

دوره 6، شماره یک- پیاپی 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-1


33. سخن سردبیر

دوره 6، شماره دو- پیاپی 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-1


34. سخن سردبیر

دوره 7، شماره یک- پیاپی 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-1


35. سخن سردبیر

دوره 7، شماره دو- پیاپی 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-1


36. سخن سردبیر

دوره 8، شماره یک- پیاپی 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-2


37. سخن سردبیر

دوره 8، شماره دو- پیاپی 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-1


39. تحلیل محتوایی منابع آموزشی زبان فارسی بر پایه‏ی انگاره‏ی نیل اندرسون

دوره 1، شماره دو -پیاپی 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-30

رضامراد صحرایی؛ منیره شهباز


40. بازنمایی اصول انگاره‏ ی نیشن و مک‏ آلیستر در برنامه‏ های درسی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‏ زبانان

دوره 2، شماره یک- پیاپی 3، بهار و تابستان 1392، صفحه 5-36

رضامراد صحرایی؛ امیررضا وکیلی‏ فرد؛ مریم سلطانی


41. راهبردهای بیان تقاضا: مقایسه‏ ی فارسی‏ آموزان خارجی با فارسی‏ زبانان

دوره 2، شماره دو - پیاپی 4، بهار و تابستان 1392، صفحه 3-29

مریم سادات غیاثیان؛ زهره اسلامی راسخ؛ امیررضا وکیلی‌فرد؛ الهام صداقت


42. ضرورت رویکرد نظام‌مند به آزمون‌سازی در زبان فارسی: مقایسه‌ی برآوردهای مدرّسان و واقعیتِ آماری

دوره 2، شماره سه- پیاپی 5، پاییز و زمستان 1392، صفحه 36-3

سیّد اکبر جلیلی؛ مهدی خدادادیان


43. تکیه ‏گاه‏ سازی آموزشی و تأثیر آن بر یادگیری زبان فارسی

دوره 3، شماره دو - پیاپی7، بهار و تابستان 1393، صفحه 3-24

مریم پورجمشیدی؛ حسین زنگنه؛ اکبر مومنیِ راد


44. تدوین فهرست واژگان پایه برای زبان فارسی: رویکردی تلفیقی

دوره 3، شماره سه - پیاپی 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 3-23

سامان عبادی؛ امیررضا وکیلی‏ فرد؛ خسرو بهراملو


45. به‌کارگیری ساخت مجهول و وجه فعل در بندهای متممی: مقایسه‌ی فارسی‌آموزان چینی‌زبان و عربی‌زبان

دوره 3، شماره یک - پیاپی 6، بهار و تابستان 1393، صفحه 3-29

محمدرضا پهلوان‏نژاد؛ شراره خالقی‏زاده


46. نقش درک میان فرهنگی و نگرش به مدرس در اضطراب یادگیری فارسی‌آموزان

دوره 4، شماره یک - پیاپی9، بهار و تابستان 1394، صفحه 28-3

اعظم کریمی


47. آموزش مجازی زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان: بررسی موردی دو تارنمای اینترنتی

دوره 4، شماره دو- پیاپی 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 3-26

والی رضایی؛ فیروزه وزیرنژاد


48. Randomness among Teacher Raters Rating Language Learners’ Essays: A FACETS Approach

دوره 5، شماره یک- پیاپی 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-18

Rajab Esfandiari


49. واژه‌ در کتاب‌های آموزش زبان فارسی به غیر‌فارسی‌زبانان: پژوهشی پیکره‌بنیاد

دوره 5، شماره دو - پیاپی 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 3-26

کیومرث جهانگردی؛ مصطفی عاصی؛ آزیتا افراشی؛ امیررضا وکیلی فرد