تعداد مقالات: 174
151. ترجمه چکیده ها به زبان فارسی

دوره 5، شماره یک- پیاپی 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 142-147


152. ترجمه چکیده ها به انگلیسی

دوره 5، شماره دو - پیاپی 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 143-149


153. ترجمه چکیده ها به زبان فارسی

دوره 6، شماره یک- پیاپی 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 153-159


154. ترجمه چکیده ها به زبان انگلیسی

دوره 6، شماره دو- پیاپی 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 117-123


155. ترجمه چکیده ها به زبان انگلیسی

دوره 7، شماره یک- پیاپی 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 137-143


156. تدوین و ارزیابی درسنامه‌های جامع آموزش زبان فارسی به چینی‌زبانان در سطح پایه براساس چارچوب مرجع آموزش زبان فارسی

دوره 8، شماره یک- پیاپی 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 127-155

مهین ناز میردهقان؛ رضا میرزایی برزکی؛ مرضیه دهقانی


160. شناسنامه علمی شماره به فارسی

دوره 5، شماره یک- پیاپی 11، بهار و تابستان 1395


165. بررسی ابزارهای انسجام متون خوانداری و گفتاری «فارسی بیاموزیم» بر پایه انگاره هلیدی و حسن

دوره 8، شماره یک- پیاپی 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 157-182

خدیجه آقائی؛ مجتبی رجبی


166. فرآیندهای صداداری و بی صدایی در کودکان فارسی زبان با رشد واجی عادی و با اختلال

دوره 8، شماره دو- پیاپی 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 165-194

فروغ شوشتری زاده


167. بازنمایی انواع وجه امری در زبان فارسی: رویکرد شناختی

دوره 8، شماره یک- پیاپی 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 183-200

فرزانه ملکی ارفعی؛ مجتبی منشی زاده؛ حیات عامری؛ فردوس آقا گل‌زاده


168. بررسی تاثیر جنسیت بر نگرش دانش‌آموزان ترکی زبان شهرستان مرند به زبان فارسی

دوره 8، شماره دو- پیاپی 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 195-213

اسماعیل صفائی اصل؛ محمدرضا طوسی نصرآبادی؛ سید محمد رضی نژاد


170. بررسی نقش متون بحثی و توصیفی در درک مطلب شنیداری

دوره 8، شماره دو- پیاپی 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 215-232

محمد ظهرابی؛ معصومه شکوهی اصل


171. مقایسه روش‌های کلاسیک و روش‌های مبتنی بر اندازه‌های آماری پیکره‏بنیاد در استخراج خودکار واژه‌های پایه علوم پزشکی به روش بسامدی

دوره 8، شماره یک- پیاپی 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 227-244

زهره ذوالفقار کندری؛ طیبه موسوی میانگاه؛ بلقیس روشن


172. بررسی رابطه ی متن و تصویر در درسنامه ی آموزش زبان فارسی بر اساس نظریه ی مارش و وایت: مطالعه ی موردی مجموعه ی 4 جلدی زبان فارسی

دوره 8، شماره دو- پیاپی 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 233-250

حبیب احمدی؛ سعید یزدانی؛ زهرا باباسالاری؛ علی ربیع


173. بررسی رابطه ی بین سرمایه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خانواده با یادگیری زبان فارسی به وسیله ی کودکان آذری زبان

دوره 8، شماره یک- پیاپی 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 245-257

وحید نژاد محمّد؛ مهدی نجاری؛ مهسا سلیمانزاده