شناسنامه علمی فارسی شماره 15 شامل: مجوز تعیین اعتبار، معرفی شورای نویسندگان، اهداف و خط مشی، برگ درخواست اشتراک، فهرست مطالب

10.30479/jtpsol.2018.1475

عنوان مقاله [English]

Persian Scientific Bulletin, NO. 15