شناسنامه علمی انگلیسی شماره 15 شامل: مجوز تعیین اعتبار، پایگاه های نمایه شده، معرفی شورای نویسندگان، اهداف و خط مشی، برگ درخواست اشتراک، فهرست مطالب و سخن سردبیر

10.30479/jtpsol.2018.1480

عنوان مقاله [English]

English Scientific Certificate No. 15 includes:Credit authorization,Indexed bases,Editorial Board, Goals, Journal Policy, Subscription Form,Yearly Subscription Fee, Manuscript Style, Contents