شناسنامه علمی فارسی شماره 16 شامل: مجوز تعیین اعتبار،معرفی شورای نویسندگان، اهداف و خط مشی، برگ درخواست اشتراک، فهرست مقالات

10.30479/jtpsol.2018.1578

عنوان مقاله [English]

Persian Scientific Bulletin, NO. 16