بررسی رابطه ی بین سرمایه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خانواده با یادگیری زبان فارسی به وسیله ی کودکان آذری زبان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده ی مسئول، استادیار گروه آموزشی زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز

2 دانش آموخته‏ ی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه ارومیه

3 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش زبان فرانسه، دانشگاه تبریز

چکیده

سرمایه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خانواده به‏عنوان مهم‌ترین عامل در جهت رشد سرمایه انسانی کودکان نقش ایفا می‌کنند و بی‌شک این سرمایه‌ها در یادگیری زبان دوم توسط فرزندان خانواده نیز تاثیر عمیقی خواهند داشت. هدف این پژوهش بررسی رابطه‏ی بین سرمایه‏ی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خانواده با یادگیری زبان فارسی به وسیله‏ی کودکان آذری‏زبان است. برای دست‌یابی به این هدف ابتدا اصولی با عنوان ساختارهای مختلف زبانی و سرمایه‌ها به صورت جامع و شامل معرفی شده‏اند. اصولی که مبانی نظری پژوهش به شمار می‌روند. پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ روش از نوع توصیفی-پیمایشی است.جامعه‏ی آماری، والدین کودکان پیش‏دبستانی آذری‏زبان برخی از مناطق گوناگون شهر تبریز می‏باشد و نمونه‏ی آماری تحقیق با استفاده از جدول کرجسی و مورگان (1970) 155 نفر برآورد شد. روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسش‌نامه می‏باشد. نتایج پژوهش نشان داد که بین سرمایه‏ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خانواده و یادگیری زبان فارسی توسط کودکان پیش‏دبستانی آذری‏زبان رابطه‏ی مثبت و معنی‌داری وجود دارد. بدین ترتیب، به هر میزان که یادگیری زبان دوم در دوره پیش دبستانی به وسیله سرمایه‏های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تقویت شود، کودکان در طول تحصیل عملکرد بهتری خواهند داشت. به بیان دیگر، بهترین راهکار برای بهبود عملکرد کودکان دوزبانه، افزایش سرمایه‌های مورد بررسی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Relationship between Social, Economic, and Cultural Capital of the Family and Farsi Language Learning by Azeri Children

نویسندگان [English]

  • Vahid Nejad Mohammad 1
  • Mehdi Najjari 2
  • Mahsa Soleymanzadeh 3
1 Corresponding Author, Assistant Professor, Department of French Language and Literature, Tabriz University, Tabriz, Iran.
2 PhD Graduate in Educational Management, Urmia University.Iran.
3 MA Student, Teaching French Language, Tabriz University, Iran.
چکیده [English]

The economic, social, and cultural assets of the family play an important role in the development of children's human capital, and they will undoubtedly have a profound impact on the learning of the second language by the children of the family. The purpose of this study was to investigate the relationship between the families’ social, economic, and cultural capital and Farsi language learning by Azeri children. Regarding the purpose, the present study was an applied one. Regarding the method, descriptive statistics were used. The sample of the present research includeds parents of Azeri preschool children in various areas of Tabriz city, and the sample size was determined according to Morgan’s table to be 155 people. Random sampling was used, and data collection method was questionnaire based. The results of the study demonstrated that there is a positive significant relationship between economic, social, and cultural capital of the family and Farsi language learning by Azeri preschool children. The more second-language learning in preschool is reinforced by social, economic, and cultural capital, the better children will perform during school. Thus, to improve bilingual children’s performance families’ above-mentioned capitals should be enhanced.
Extended Abstract
The family, as the most important social institution, plays an important role in institutionalizing language learning in children. Bilingualism has raised issues for education systems that need to be accounted for through careful and comprehensive scrutiny. The economic, social and cultural capital of the family is an important factor in the growth and development of the human capital of children. Investigations on first and second language acquisition, the methods of learning and teaching languages, and the role language plays in the structure of the society have always been a major educational research topic in bilingual countries. The importance of this leading issue has recently been captured by the Ministry of Education and many senior policy makers of Iran because of the country’s geographical position. Iran as a vast and ethnically diverse country enjoys the presence of several folks speaking and communicating in their native languages. Therefore, in such communities there are a great number of bilingual children whose effective training hinges largely on educating them to learn not only the official language of the country but also their own native languages. 
Since the official language in Iran is Farsi, almost all of the families emphatically accentuate the importance of learning this official language before their children’s entrance to the primary levels of education. The family environment has a great impact on the development of children's language skills. This trend, undoubtedly, pictures the educational environment of the schools in Iran. One of the factors that has a lot to do with language learning is the classroom. In the classroom, information is provided in language by the teacher, and the student must demonstrate that he or she has learned the information using the language. Almost all of the teaching courses in Iran, in all levels, are being taught in Farsi and the children in order not to face the educational upsurges must have a clear understanding of the language being used in the classes. According to some studies, this skill makes children quite capable to overcome the educational problems they might possibly encounter during their studies and to be able to adapt to classroom conditions. What is rather fascinating, in this ground, is the interesting relationship between the social, cultural and economic capital of the families and their children’s educational success. Based on the latest studies, children who are competent language users and they have more capital, are obviously more successful in their studies, have the privilege of being raised in a family rich in social, economic, and cultural capital.
In this regard, the purpose of the present study was to investigate the relationship between social, economic, and cultural capital of the families and Farsi language learning by Azeri children. Therefore, the principles of various linguistic structures and capitals are presented as comprehensively and inclusively as possible. These principles were the theoretical foundations of research. Regarding the purpose, the present study was an applied one. Regarding the method, descriptive statistics were used. The sample of the present research included parents of Azeri preschool children in various areas of Tabriz city, and the sample size was determined according to Morgan’s table to include 155 people. Random sampling was used, and data collection method was questionnaire based. The results of the study demonstrated that there is a positive significant relationship between economic, social, and cultural capital of the family and Farsi language learning by Azeri preschool children. Therefore, the child-parent interaction, the degree of interest and intimacy between the child and parents, and the quality of the relationship between them are considered as social capital and the greater the family's cultural capital, the greater the children's language skills and language learning.  Moreover, there is a close relationship between cultural capital of the family and Farsi language learning by Azeri preschool children. Therefore, to the extent that second language learning in preschool is reinforced by social, economic and cultural capital, children will perform better during school and have a successful educational experience. In other words, the best way to improve the performance of bilingual children is to raise the above-mentioned capitals. One of the limitations of this study related to limitations of the research tool which was a questionnaire. Also, since the statistical population of this study included parents of Azerbaijani preschool children in Tabriz, the findings are not generalizable to other parents. Therefore, doing research on other communities as well as comparing the results can provide greater generalizability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • economic capital
  • social capital
  • cultural capital
  • language learning
بوردیو، پیر. (1384). شکل‌های سرمایه در سرمایه­ی اجتماعی، گردآوری کیان تاج‌بخش، ترجمه­ی افشین خاکباز و حسن پویان، تهران: شیرازه.
ستایش،حسن. (1390). روش‌های آموزش زبان فارسی به دانش‌آموزان دوزبانه. سایت رسمی دکتر ستایش. http://drsetayesh.vcp.ir
سلیمیان ریزی، ملیحه، لرکی، پریسا، بیگ‌لو، اعظم. (1396). بررسی تأثیر سرمایه­ی اجتماعی خانواده بر خواندن فرزندان، فصلنامه­ی پژوهش‌های خواندن1(1)، صص: 11-23.
عارفی، مرضیه. (1382). بررسی مهارت‌های زبانی-شناختی کودکان دوزبانه با زمینه‌های اقتصادی- فرهنگی متفاوت، فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، شماره­ی2، صص: 57-68.
علاقه بند، علی.(1376). جامعه‌شناسی آموزش و پرورش، تهران: انتشارات روان.
مظفری، محمد مهدی، روشن قیاس، کلثوم.(1397). مقایسه ی سبک­های مدیریت کلاس بر مهارت­های راهبردی فراشناختی، هیجانی نارساخوانی دانشجویان ایرانی و غیرایرانی، پژوهش‌نامه‌ی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان، سال هفتم، شماره­ی دوم. صص: 109-124.
میرزابیگی، حسنعلی (1392). جستجوی مدل برنامه درسی برای رشد سرمایه فرهنگی خانواده و موفقیت تحصیلی فرزندان، مطالعات برنامه‌ریزی درسی، شماره­ی 4. صص: 25-38.
مهدوی، سید محمدصادق، ظهیری، هوشنگ. (1390). نقش سرمایه­ی اجتماعی خانواده بر سبک‌های اجتماعی­شدن فرزندان، مطالعات توسعه­ی اجتماعی ایران، 3(3). صص: 51-64.
وکیلیان، سیدآرش. (1387). سرمایه­ی فرهنگی و چگونگی استفاده از اینترنت در دانشجویان ساکن خوابگاه با مطالعه­ی موردی کوی دانشگاه تهران (پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد)، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
ویگوتسکی،لو سمینویچ. (1371). اندیشه و زبان، ترجمه حبیب الله قاسم زاده، تهران:انتشارات فرهنگان.
References:
Alaghehband, A. (1997). The sociology of education, Publication Ravan. [In Persian]
Arefi, M. (2003).The study of linguistique-cognitive Skills of bilingual kids with differenteconomic-cultural fields, Quarterly Educational Innovations, Nº 2, pp. 57-68. [In Persian]
Atherton, J. (2002). Doceo: Language codes [On line] UK. Online at http://www. Doceo.Co.uk/language-codes.
Bernstein, B. (1972). Social class, Language and socialization. In P.O. Giglioli(Ed.), Language and social context. London, Penguin.
Bourdieu, P.& Passeron,J.C..(1990), Reproduction in Education,Society, and Cultural, Sage publications Inc.
Bourdieu, P. et al., (2005). Social capital, trust, democracy and development (A.Khakbaz & H. Pouyan, Trans.). Tehran: Shirazeh Publication [ In Persian]
Diaz, R. M. & Klingler, C. (1991).Towards an explanatory model of the interactionbetween bilingualism and cognitive development.In E. Bialystok (Ed.).LanguageProcessing in Bilingual Children.Cambridge University Press.
Elliott, S., Kratochwill, T., Littlefield, J., & Travers, J. (1996).EducationalPsychology: effective teaching, effective learning.Times Mirror Higher EducationGroup, Inc.
Eysenck, M. W.& Keane, M. (2005).Cognitive psychology, a student handbook,psychology press.
Hammer, A.  Arah, A. DerSarkissian, M. Thompson, C.  Mannion, R. Wagner, C.  Ommen, O.  Sunol, R. (2013).The Relationship between Social Capital and Quality Management Systems in European Hospitals: A Quantitative Study. PLoS One. 2013; 8(12): e85662.
Krejcie, R. V.& Morgan, D. W. (1970) Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30, 607-610.
Li, G.(2007). Home environment and second- language acquisition: the importance of family capital. British Journal of Sociology of Education Vol. 28, No. 3, May 2007, pp. 285-299.
Littlejohn, S.(2002).Theories of Human Communication. Albuquerque: Wadsworth.
López Montero, R.&Quesada Chaves, M.(2014).  Social Factors Involved in Second Language Learning:A Case Study from the PacificCampus, Universidad de Costa Rica.   Revista de Lenguas Modernas, N° 20, 2014 / 435-451 / ISSN: 1659-1933.
Mahdavi, S-M. Zahiri, H. (2011). The role of Social Capital of the family on the style of children socialization, Journal of Studies of Social Development of Iran, 3 (3), pp. 51-64. [In Persian]
Marian, V.& Fausey, C. (2006).Language-Dependent Memory in BilingualLearning.Applied Cognitive Psychology, 20(8): 1025-1047.
Mirzabeighi, H. (2013). Searching the Curriculum Model for development of Cultural Capital of the family and Educational Success of the children, Journal of Studies of Curriculum Planning, Nº 4, pp. 25-38. [In Persian]
Mozafari, M.& Roshan Ghias, K. (2018). Journal of Teaching Persian to Speakers of Other Languages, Vol.7, No.2, pp. 109-124 [In Persian]
Pisa. (2003). (OCDE). http:// pisaweb. Acer. Edu. Au/oecd/oecd_pisa_data_sl.htm.
Salimianrizi, M., Laraki, P. & Baiglou, A. (2017).The effects of family social capital on children’s reading, Journal of Reading Researchs 1, pp.11-23 [In Persian]
Setayesh, H. (2011).Methodes of teaching Persian language to bilingual students.http://drsetayesh.vcp.ir[In Persian]
Sommer, T. E., Sabol, T., Chase-Lansdale, L., Small, M.,Wilde, H., Brown, S., & Yang Huang, Z.(2016), "Promoting Parents' Social Capital to Increase Children's Attendance in Head Start: Evidence From an Experimental Intervention", Journal of Research on Educational Effectiveness. pp. 1-35.
Vakilian, S-A. (2008). Cultural Capital and the Way of Using Internet among students of dormitory : The case of Residential Site of Tehran University, master's thesis, University of Allameh Tabatabaii, Tehran, Iran. [In Persian]
Vygotsky, L. S. (1992). Thought and Language.Translation by Habibollah Ghasemzadeh, Publication Farhangan. [In Persian]
Vygotsky, L. S. (1992). Thought and Language. Translation newly revised andedited by Alex Kozulin. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.
Wu, Q., Tsang, B.,& Ming, H.(2314), "Social Capital, Family Support, Resilience and Educational Outcomes of Chinese Migrant Children", Br J Soc Work, 44 (3), pp. 636-656.
Wittgenstein, L.(1970), "Tractatus Logico – Philosophicus", London, NewYork, Routledge.
Yu, A.& Bain, B. (1980). Language, Class and Cultural Implications on First andSecond language Acquisition. Paper presented at the Los Angeles Second LanguageResearch Forum. (ERIC Document Reproduction Service No 360).