تکیه ‏گاه‏ سازی آموزشی و تأثیر آن بر یادگیری زبان فارسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 استادیار دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

آموزش و یادگیری زبان دوم برای زبان­ آموزان، به‌ویژه در دوره­ های آموزش عالی، نیازمند بهره ­گیری از رویکردها و راهبردهای آموزشی مناسبی است که بتواند یادگیری را برای زبان ­آموزان تسهیل کند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه­ ی تکیه­ گاه­ سازی آموزشی و میزان یادگیری زبان فارسی در بین فارسی‌آموزان است. روش مورد استفاده در این مطالعه از نوع همبستگی و جامعه‌ی آماریِ پژوهش شامل همه‌ی دانشجویان غیرفارسی‌زبان مرکز آموزش زبان­ فارسی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی‌(ره) قزوین در سال تحصیلی 92-93 بوده است. بدین منظور، 126 نفر به شیوه­ ی نمونه ­گیری نسبی انتخاب شدند که این تعداد به مقیاس تکیه­ گاه ­سازی آموزشی پاسخ دادند. جهت تجزیه ‌و تحلیل داده­ ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام‌به‌گام استفاده شد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که بین تکیه ­گاه­ سازی آموزشی و انواع آن (شناختی، فنی، رویه­ ای، فراشناختی و انگیزشی) با یادگیری زبان ­فارسی رابطه ­ی مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج رگرسیون گام‌به‌گام نشان داد که تکیه‏ گاه ‏سازی شناختی، فنی، رویه ­ای، فراشناختی و انگیزشی، به­ طور مثبت و معناداری یادگیری زبان فارسی را پیش­ بینی‌کرده­ اند. نتایج این پژوهش حاکی از اهمیت توجه به تکیه­ گاه­ سازی آموزشی و انواع آن در افزایش یادگیری زبانِ فارسی توسط فارسی‌آموزان غیرایرانی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Instructional Scaffolding and its Impact on Learning Persian Language

نویسندگان [English]

  • Maryam Purjamshidi 1
  • Hosein Zangeneh 2
  • Akbar Momeni Rad 2
چکیده [English]

Teaching and Learning a second language, especially in postgraduate courses requires teachers to use appropriate teaching approaches and strategies since they can facilitate language learning considerably. The present research aims to study the relationship between instructional scaffolding and language learning among a selected group of Persian learners in Persian Language Centre in Qazvin, Iran. The research was conducted in a correlational framework and population included all Persian learners in Persian Language Centre of International Imam Khomeini University in Qazvin in 2013-14., among whom 126 applicants were selected by ratio sampling method. The data were gathered through instructional scaffolding questionnaire and analyzed using Pearson's Correlation Coefficient and Stepwise Regression. Findings showed that there existed a significant positive relationship between instructional scaffolding and its types (cognitive, contextual, procedural, metacognitive and motivational) with Persian learning. In addition, stepwise regression analyses revealed that the cognitive, texture, procedural, metacognitive and motivational scaffolding could significantly and positively predict learning of Persian in applicants. The results indicated that instructional scaffolding and its types would play a crucial role in enhancing Persian learning in non-Persian speakers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive scaffolding
  • Metacognitive scaffolding
  • Procedural scaffolding
  • Technical scaffolding
  • Motivational scaffolding
حیدرزادگان، ع. و همکاران. (1386). بررسی تأثیر نظریه‌ی سازنده‌گرایی اجتماعی بر عملکرد دانش‌آموزان پایه‌ی سوم در درس علوم در شهر زاهدان. فصلنامه‌ی مطالعات برنامه درسی، سال دوم، شماره 6، صص: 6-4.
ریچی، ر. و همکاران. (1391). دانش ‌پایه­ی طراحی آموزشی (نظریه، پژوهش، عمل). ترجمه­ی حسین زنگنه و الهه ولایتی. تهران: آوای نور (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 2011).
رحیمی‌دوست، غ. (1392). چارچوب تکیه‌گاه‌سازی آموزشی اثربخش در محیط یادگیری مشکل‌گشایی مبتنی بر کامپیوتر: به ‌سوی تدوین و اعتباربخشی الگوی تکیه‌گاه‌سازی آموزشی. رساله­ی دکتری. تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.
سیف، ع. (1389). روانشناسی پرورشی نوین (روانشناسی یادگیری و آموزش). تهران: نشر دوران.
فردانش، ه. و شیخی ­فینی، ع. (1381). درآمدی بر سازنده‌گرایی در روان‌شناسی و علوم تربیتی. فصلنامه‌ی علوم انسانی دانشگاه الزهرا، سال 12، شماره 42.
 
Azevedo, R. et al. (2008). Why Is Externally Facilitated Regulated Learning More Effective than Self-Regulated Learning with Hypermedia? Educational Technology Research and Development, 56: 45-72.
Bruner, J. S. (1966). Toward a Theory of Instruction. New York: W.W. Norton & Company, Inc.
Bruner, J. (1983). Child’s Talk. New York: Norton.
Bradley, K. S. & Bradley, J, A. (2004). Scaffolding Academic Learning for Second Language Learners. Texas A&M University (Kingsville, Texas, USA).
Chiang, c & dankel. P. (1990). The Effect of Speech Modification Prior Knowledge and Listening Proficiency on EFL Lecture Learning. TESOL Quarterly: 26(2): 34-47.
Coady, J. & Huckin, T. (1997).Second Language Vocabulary Acquisition. Cambridge University Press.
Chang, K. E. et al. (2001). The Effect of Concept Mapping to Enhance Text Comprehension and Summarization. The Journal of Experimental Education, 71(1).
Davis, E. A. (1996). Metacognitive Scaffolding to Foster Scientific Explanations. Paper presented at the annual conference of the American Educational Research Association, New York.
Dewey, J. (1938). Experience and Education. New York: Collier Macmillan Publishers.
Eslinger, E. et al. (2008). Supporting Inquiry Processes with an Interactive Learning Environment: Inquiry Island. Journal of Science Education and Technology, 17(6): 610-617.
Fosnot, C. T. & Perry, R. S. (2005). Constructivism: A psychological theory of learning. In C. T. Fosnot (Ed.), Constructivism: Theory, Perspectives and Practice (2nd edition) (pp. 8-38). New York: Teacher's College Press.
Garrison, D. R. et al. (2012). Communities of Inquiry. University of Calgary: Learning Commons. Retrieved from: http://commons.ucalgary.ca.
Hogan, K. & Pressley, M. (1997). Scaffolding Student Learning: Instructional Approaches and ISsues. Cambridge: Brookline Books.
Hannafin, M. J.  et al. (1999).Open learning environments: Foundations and models. In C. Reigeluth (Ed.), Instructional Design Theories and Models: A New Paradigm of Instructional Theory (pp. 115-140). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Jonassen, D. H. (1999). Designing constructivist learning environments. In C. M. Reigeluth (Ed.), Instructional Theories and Models (2nd edition) (pp. 215-239). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Keller, J. & Burkman, E. (1993). Motivation principles. In M. Fleming & W. H. Levie (Eds.), Instructional Message Design: Principles from the Behavioral and Cognitive Sciences (2nd edition) (pp. 3-53). Englewood Cliffs, NJ: Educational Technology Publications.
Lantolf, J. (2001). Introducing sociocultural theory. In J. Lantolf (Ed.), Sociocultural Theory and Language Learning (pp. 23-26). New York: Oxford University Press.
Lim, C. P. et al. (2006). Gaming in a 3D Multiuser Virtual Environment: Engaging Students in Science Lessons. British Journal of Educational Technology, 37(2): 211–231.
Meskill, C. (2005). Triadic Scaffolds: Tools for Teaching English Language Learning with Computer.State University of New York at Albany. Language Learning and Technology, 9(1): 5-46.
McCloskey, M. L. et al. (2010). Scaffolding Academic Language for English Learners: What, Why, How? Washington, DC: US Department of State.40-41.
Oliver, K. & Hannafin, M. (2001).Developing and Refining Mental Models in Open-ended Learning Environments: A Case Study.Educational Technology Research and Development, 49(4): 5-32.
Pata, K. et al. (2006). Inter-Relations of Tutor's and Peers' Scaffolding and Decision-Making Discourse Acts.Instructional Science: An International Journal of Learning and Sciences, 34(4): 313-341.
Reigleuth, C. M. (1999). Instructional Design Theories and Models: A New Paradigm of Instructional Theory. New Jersey: Lawrence ErlbaumAssociates Publishers.
Reiser, B. J. (2004). Scaffolding Complex Learning: The Mechanisms of Structuring and Problematizing Student Work. Journal of the Learning Sciences, 13(3): 273-304.
Simons, K. D. & Klein, J. D. (2007). The Impact of Scaffolding and Student Achievement Levels in a Problem-based Learning Environment. Instructional Science, 35(1): 41-72.
Scardamalia, M. et al. (1984).Teachability of Reflective Processes in Written Composition. Cognitive Science, 8(2): 173-190.
Tan, A. (2006). Does Blogging Promote Preservice Teacher Reflection? Examining the Relationships between Learning Tool and Scaffolding in a Blended Learning Environment. A Doctoral Dissertation. Department of Instructional Systems Technology, Indiana University.
Valanides, N. & Angeli, C. (2008). Distributed Cognition in a Sixth-Grade Classroom: An Attempt to Overcome Alternative Conceptions About Light and Color. Journal of Research on Technology in Education, 40(3): 309-336.
Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Cambridge, MA: Harvard University.
Walqui, A. (2006). Second Language Learners, English Language Learners, Scaffolding, Sociocultural Theory. The international Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 9(2).
Wood, D. et al. (1976). The Role of Tutoring in Problem Solving. Journal of Child Psychology, Psychiatry,  and Applied Disciplines, 17: 89–100.
Yelland N. & Masters, J. (2007). Rethinking Scaffolding in the Information Age. Computers and Education, 48: 362-382.