شناسنامه علمی انگلیسی فصلنامه شامل: شناسنامه، مجوز تعیین اعتبار فصلنامه و پایگاههای نمایه شده فصلنامه، معرفی شورای نویسندگان فصلنامه و مشاوران علمی شماره‏ ی دوم، اهداف و خط مشی فصلنامه، برگ درخواست اشتراک فصلنامه، فهرست مطالب، سخن سردبیر، چکیده ها


عنوان مقاله [English]

------