بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ج

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ض

ط

ظ

  • ظهرابی، محمد [1] نویسنده ی مسئول، استادیار، گروه آموزشی زبان انگلیسی، دانشگاه تبریز

ع

غ

ف

ق

ک

گ

م

ن

و

ه

ی

  • یزدانی، سعید [1] نویسنده‏ ی مسئول، استادیار، گروه زبان انگلیسی و زبان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر
  • یعقوبی نژاد، هادی [1] استادیار آموزش زبان انگلیسی- دانشگاه کوثر بجنورد

B

E

G

M

R

&

S

Z