نویسنده = عباسی، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر پیشینه ی زبانی و جنسیت بر میزان انگیزش در فارسی ‏آ‏موزان غیرایرانی در طول یادگیری زبان فارسی

دوره 7، شماره دو- پیاپی 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 103-126

زهرا عباسی؛ هادی یعقوبی نژاد