نویسنده = جلیلی، سید اکبر
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تولیدات نوشتاری فارسی‌آموزان سطح پیشرفته: طراحی یک چارچوب جزیی‌نگر

دوره 6، شماره یک- پیاپی 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 29-56

سید اکبر جلیلی