نویسنده = آقائی، خدیجه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ابزارهای انسجام متون خوانداری و گفتاری «فارسی بیاموزیم» بر پایه انگاره هلیدی و حسن

دوره 8، شماره یک- پیاپی 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 157-182

خدیجه آقائی؛ مجتبی رجبی