نویسنده = روشن، بلقیس
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه روش‌های کلاسیک و روش‌های مبتنی بر اندازه‌های آماری پیکره‏بنیاد در استخراج خودکار واژه‌های پایه علوم پزشکی به روش بسامدی

دوره 8، شماره یک- پیاپی 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 227-244

زهره ذوالفقار کندری؛ طیبه موسوی میانگاه؛ بلقیس روشن