نویسنده = نجاری، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه ی بین سرمایه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خانواده با یادگیری زبان فارسی به وسیله ی کودکان آذری زبان

دوره 8، شماره یک- پیاپی 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 245-257

وحید نژاد محمّد؛ مهدی نجاری؛ مهسا سلیمانزاده