نویسنده = سیدکلان، سید محمد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل پرسش‌‌‌‌های خواندن و درک‌مطلب کتاب‌‌های فارسی دوره‌‌ی دوم ابتدایی براساس طبقه‌‌بندی بَرِت (1976)

دوره 8، شماره دو- پیاپی 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 69-92

عبدالحسین حیدری؛ سید محمد سیدکلان