نویسنده = سجادی، شهره سادات
تعداد مقالات: 2
1. عوامل تأثیرگذار بر به‌کارگیری رایانه و فناوری در‏ آموزش زبان فارسی به غیر‌فارسی‌زبانان

دوره 3، شماره سه - پیاپی 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 143-170

زری سعیدی؛ شهره‌ سادات سجادی


2. واکاوی خطاهای تلفظی تاجیکی‌زبانان براساس ساخت هجایی فارسی ایران و فارسی تاجیکی از منظر نظریه‌ی بهینگی

دوره 3، شماره یک - پیاپی 6، بهار و تابستان 1393، صفحه 65-90

احمد صفارمقدم؛ شهره سادات سجادی