نویسنده = سجادی، شهره سادات
تعداد مقالات: 1
1. بندهای موصولی توصیفی و توضیحی: نگاهی تحلیلی بر توالی فراگیری بندهای موصولی فارسی آموزان غیر ایرانی

دوره 8، شماره دو- پیاپی 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 119-136

شهره سادات سجادی؛ رضامراد صحرایی