نویسنده = ‏رضاقلی‏ فامیان، علی
تعداد مقالات: 1
1. آغازه و پایانه‏ ی کلامی در درس‏نامه‌های آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان

دوره 2، شماره یک- پیاپی 3، بهار و تابستان 1392، صفحه 99-116

علی ‏رضاقلی‏ فامیان