نویسنده = کیانی، سارا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مشخصه‌های فای در گفتار فارسی‌آموزان و چالشی در رویکرد کمینه‌گرا

دوره 6، شماره یک- پیاپی 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 3-28

فریده حق‌بین؛ سارا کیانی