نویسنده = قپانداری بیدگلی، فهیمه
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر استفاده از تصویر در افزایش دانش واژگانی فارسی‏ آموزان خارجی؛ مطالعه‏ ی موردی فارسی‏ آموزان کره ‏ای

دوره 2، شماره دو - پیاپی 4، بهار و تابستان 1392، صفحه 119-138

فهیمه قپانداری بیدگلی؛ سیّد محمد ضیاحسینی