نویسنده = صفارمقدم، احمد
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی خطاهای تلفظی تاجیکی‌زبانان براساس ساخت هجایی فارسی ایران و فارسی تاجیکی از منظر نظریه‌ی بهینگی

دوره 3، شماره یک - پیاپی 6، بهار و تابستان 1393، صفحه 65-90

احمد صفارمقدم؛ شهره سادات سجادی