دوره و شماره: دوره 9، شماره دو- پیاپی 20، پاییز و زمستان 1399