پژوهش نامۀ آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان (JTPSOL) - پرسش‌های متداول