تعداد مقالات: 196
179. بازنمایی انواع وجه امری در زبان فارسی: رویکرد شناختی

دوره 8، شماره یک- پیاپی 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 183-200

فرزانه ملکی ارفعی؛ مجتبی منشی زاده؛ حیات عامری؛ فردوس آقا گل‌زاده


180. بررسی تاثیر جنسیت بر نگرش دانش‌آموزان ترکی زبان شهرستان مرند به زبان فارسی

دوره 8، شماره دو- پیاپی 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 195-213

اسماعیل صفائی اصل؛ محمدرضا طوسی نصرآبادی؛ سید محمد رضی نژاد


182. بررسی نقش متون بحثی و توصیفی در درک مطلب شنیداری

دوره 8، شماره دو- پیاپی 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 215-232

محمد ظهرابی؛ معصومه شکوهی اصل


183. مقایسه روش‌های کلاسیک و روش‌های مبتنی بر اندازه‌های آماری پیکره‏بنیاد در استخراج خودکار واژه‌های پایه علوم پزشکی به روش بسامدی

دوره 8، شماره یک- پیاپی 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 227-244

زهره ذوالفقار کندری؛ طیبه موسوی میانگاه؛ بلقیس روشن


184. بررسی رابطه ی متن و تصویر در درسنامه ی آموزش زبان فارسی بر اساس نظریه ی مارش و وایت: مطالعه ی موردی مجموعه ی 4 جلدی زبان فارسی

دوره 8، شماره دو- پیاپی 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 233-250

حبیب احمدی؛ سعید یزدانی؛ زهرا باباسالاری؛ علی ربیع


185. بررسی رابطه ی بین سرمایه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خانواده با یادگیری زبان فارسی به وسیله ی کودکان آذری زبان

دوره 8، شماره یک- پیاپی 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 245-257

وحید نژاد محمّد؛ مهدی نجاری؛ مهسا سلیمانزاده


187. ترجمه چکیده ها به زبان انگلیسی

دوره 8، شماره یک- پیاپی 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 259-271


189. تاثیر نوع تکلیف بر کاربرد نشانۀ مفعولی«را» در نوشتار فارسی آموزان غیرایرانی

دوره 10، شماره دو- پیاپی 22، پاییز و زمستان 1400، صفحه 1-19

حمید آقایی؛ مهین ناز میردهقان؛ رضا مراد صحرایی


192. بررسی ابزارهای انسجامی در نوشتار فارسی‌آموزان سطح پیشرفته

دوره 10، شماره دو- پیاپی 22، پاییز و زمستان 1400، صفحه 53-81

زهرا علیزاده معمار؛ عطیه کامیابی گل


193. تحلیل نارسانویسی املای فارسی‌آموزان چینی‌زبان بر پایه دیدگاه شناختی

دوره 10، شماره دو- پیاپی 22، پاییز و زمستان 1400، صفحه 83-103

لیلا گلپور؛ زهرا سادات موسوی؛ سمیه کشاورز


194. تحلیل محتوای کتاب‌‌‌های نگارش فارسی دوره‌‌‌ی دوم ابتدایی بر اساس پیوستار نوشتن

دوره 9، شماره دو- پیاپی 20، پاییز و زمستان 1399، صفحه 87-113

عبدالحسین حیدری


195. واکاوی دستوری نوشتار فارسی‌آموزان چینی سطح فرومیانی (A2): تحلیلی بر پایه‌ی دستور مقوله و میزان

دوره 9، شماره دو- پیاپی 20، پاییز و زمستان 1399، صفحه 115-136

محمد باقر میرزایی حصاریان؛ حمیده پولادستون