نویسنده = جاهدی زاده، صفورا
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر بازخوردهای اصلاحی مدرسان بر مهارت خواندن، اضطراب و نگرش فارسی آموزان غیرایرانی: روش تلفیقی

دوره 6، شماره دو- پیاپی 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 63-81

افسانه غنی‌زاده؛ معصومه مریخی سالانقوچ؛ صفورا جاهدی زاده