نویسنده = مدرسی سریزدی، آسیه السادات
تعداد مقالات: 1
1. طراحی انگاره‌ی نظری برنامه‌ی درسی با رویکرد کارآفرینی برای درس فارسی دوره‌ی ابتدایی

دوره 7، شماره یک- پیاپی 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 53-76

آسیه السادات مدرسی سریزدی؛ عزت الله نادری؛ مریم سیف نراقی؛ قدسی احقر