نویسنده = ابطحی، سید مهدی
تعداد مقالات: 1
1. هوش فرهنگی و یادگیری مهارت‏های زبان فارسی در فارسی ‏آموزان غیرایرانی

دوره 5، شماره دو - پیاپی 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 123-142

مهدی خدادادیان؛ سید مهدی ابطحی