نویسنده = پیش‌قدم، رضا
تعداد مقالات: 1
1. معرفی هَیَجامَد و بررسی تأثیر آن در غرقگی و سبک‌های یادگیری فارسی آموزان غیرایرانی

دوره 6، شماره یک- پیاپی 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 57-82

شیما ابراهیمی؛ رضا پیش‌قدم؛ اعظم استاجی؛ سید امیر امین‌یزدی