نویسنده = عباسی، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. سنجش رغبت فارسی‌آموزان غیرایرانی به ادبیات فارسی

دوره 6، شماره دو- پیاپی 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 101-116

مهرداد اصغرپور ماسوله؛ حسن ذوالفقاری؛ سعید بزرگ بیگدلی؛ زهرا عباسی