نویسنده = رحیمیان، جلال
تعداد مقالات: 1
1. سنجش کاربست ابزارهای انسجام واژگانی در کتاب‏ های فارسی متوسطه‏ ی اول

دوره 7، شماره یک- پیاپی 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 77-96

جلال رحیمیان؛ سید بهنام علوی مقدم