نویسنده = سبزعلی، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. غلت سختکامی /j/ در نظام آوایی زبان فارسی

دوره 8، شماره یک- پیاپی 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 19-39

وحید صادقی؛ زهرا سبزعلی