نویسنده = سعید یزدانی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تصاویر درسنامه آموزش زبان فارسی بر اساس رویکرد نشانه‌شناسی اجتماعی

دوره 9، شماره یک- پیاپی 19، بهار و تابستان 1399، صفحه 129-148

حبیب احمدی؛ زهرا باباسالاری؛ سعید یزدانی؛ علی ربیع


2. بررسی رابطه ی متن و تصویر در درسنامه ی آموزش زبان فارسی بر اساس نظریه ی مارش و وایت: مطالعه ی موردی مجموعه ی 4 جلدی زبان فارسی

دوره 8، شماره دو- پیاپی 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 233-250

حبیب احمدی؛ سعید یزدانی؛ زهرا باباسالاری؛ علی ربیع