نویسنده = صفایی‌قلاتی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. انتقال آوایی در گفتار فارسیِ فارسی‌آموزان چینی با تمرکز بر فضای واکه‌ای

دوره 9، شماره یک- پیاپی 19، بهار و تابستان 1399، صفحه 149-176

سعیده زارع؛ مهدی صفایی‌قلاتی؛ ناهید یاراحمدزهی