نویسنده = مدرسی‏تهرانی، یحیی
تعداد مقالات: 1
1. کنش‏ گفتاریِ درخواست: مقایسه‏ی فارسی‏زبانان و فارسی‏آموزان

دوره 1، شماره دو -پیاپی 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 83-107

یحیی مدرسی‏تهرانی؛ محبوبه تاجعلی