نویسنده = آقایی، حمید
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر نوع تکلیف بر کاربرد نشانۀ مفعولی«را» در نوشتار فارسی آموزان غیرایرانی

دوره 10، شماره دو- پیاپی 22، پاییز و زمستان 1400، صفحه 1-19

حمید آقایی؛ مهین ناز میردهقان؛ رضا مراد صحرایی


2. تحلیل مجموعه کتاب‌های «زبان فارسی» از منظر نشانه‌شناسی فرهنگی

دوره 2، شماره یک- پیاپی 3، بهار و تابستان 1392، صفحه 37-68

مهین‌ناز میردهقان؛ فرزان سجودی؛ حمید آقایی