نویسنده = جعفروندگیگلو، لیدا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی خطاهای فارسی‏آموزان غیر فارسی‏زبان در جملات دارای عناصر قطب منفی

دوره 1، شماره دو -پیاپی 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 109-134

ویدا شقاقی؛ لیدا جعفروندگیگلو