نویسنده = داوری اردکانی، نگار
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر رویکرد تکلیف‌محور و انگاره‌ی اندرسون بر درک متون اسلامی

دوره 2، شماره سه- پیاپی 5، پاییز و زمستان 1392، صفحه 117-142

مهین ‏ناز میردهقان؛ نگار داوری اردکانی؛ طاهره عبداللهی پارسا


2. ارزیابی اصالت متون سه کتاب آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان از دیدگاه انسجام

دوره 1، شماره یک -پیاپی 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 151-168

نگار داوری اردکانی؛ هاجر آقاابراهیمی