نویسنده = زنگنه، حسین
تعداد مقالات: 1
1. تکیه ‏گاه‏ سازی آموزشی و تأثیر آن بر یادگیری زبان فارسی

دوره 3، شماره دو - پیاپی7، بهار و تابستان 1393، صفحه 3-24

مریم پورجمشیدی؛ حسین زنگنه؛ اکبر مومنیِ راد