نویسنده = شمسائی، سعیده
تعداد مقالات: 1
1. ترکیب‎های قالبی فارسی و کارکردهای متنی آنها در نگارش

دوره 3، شماره دو - پیاپی7، بهار و تابستان 1393، صفحه 123-150

سعیده شمسائی؛ محمدرضا هاشمی