نویسنده = جلایی، شهره
تعداد مقالات: 1
1. نقش واژگان بسامدی در ارزیابی مهارت واژگانی فارسی ‏آموزان

دوره 3، شماره دو - پیاپی7، بهار و تابستان 1393، صفحه 25-45

محمود بی جن خان؛ عباس نصری؛ شهره جلایی