نویسنده = Saman Ebadi
تعداد مقالات: 5
1. استنباط واژگانی و یادگیری کلمات: مقایسه ی تأثیر تمرین لغت و ارزشیابی پویای گروهی

دوره 7، شماره دو- پیاپی 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 23-44

خسرو بهراملو؛ سامان عبادی؛ عادل اسماعیلی


3. Exploring Bloom’s Revised Taxonomy of Educational Objectives in TPSOL Textbooks

دوره 5، شماره یک- پیاپی 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 65-93

Saman Ebadi؛ Vida Mozafari


5. تدوین فهرست واژگان پایه برای زبان فارسی: رویکردی تلفیقی

دوره 3، شماره سه - پیاپی 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 3-23

سامان عبادی؛ امیررضا وکیلی‏ فرد؛ خسرو بهراملو