نویسنده = غریبی، افسانه
تعداد مقالات: 2
1. کارکردهای زبانی: واکاوی نیازهای زبانیِ کارکردیِ فارسی‏ آموزان

دوره 2، شماره سه- پیاپی 5، پاییز و زمستان 1392، صفحه 53-37

افسانه غریبی؛ رضا مراد صحرایی


2. واکاوی نیازهای عمومی زبانی فارسی آموزان

دوره 1، شماره یک -پیاپی 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 61-78

افسانه غریبی