دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

تهیة پیکرة زبان‌آموز فارسی‌آموزان غیرایرانی (مورد نوشتار فارسی‌آموزان چینی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1400

10.30479/jtpsol.2021.14990.1518

محمد باقر میرزایی حصاریان؛ لیلا گل پور؛ امیر رضا وکیلی فرد


بررسی تفاوتهای فارسی گفتاری و نوشتاری فارسی‌آموزان خارجی برمبنای نظریه پردازش درون‌داد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1400

10.30479/jtpsol.2021.11860.1457

اعظم رستمی؛ رضا مراد صحرایی


طراحی و اعتبارسنجی اوّلین آزمون تعیین سطح زبان فارسی براساس منابع آموزشی جامعه-المصطفی(ص) العالمیّه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1401

10.30479/jtpsol.2022.17549.1602

زهرا سمائی؛ عطیه کامیابی گل؛ محمود مهرآوران


تنوع واژگانی در گفتار فارسی‌آموزان چینی‌زبان و عربی‌زبان: پژوهشی بر پایه‌ی شاخص گیراد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1401

10.30479/jtpsol.2022.17674.1606

سید اکبر جلیلی؛ رضامراد صحرایی


استفاده از سرنخ‏ های واژگانی و تصریفی در تشخیص زمان جمله بر پایة نظریه‏ پردازش درون‏ داد: مقایسة‏ فارسی ‏آموزان عربی‏ زبان سطوح مبتدی و پیشرفته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1402

10.30479/jtpsol.2023.18059.1620

سید مهدی ابطحی؛ رضامراد صحرایی؛ امیر زندمقدم؛ بهزاد رهبر