دوره و شماره: دوره 4، شماره یک - پیاپی9، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-171 (دوفصلنامه) 
8. مقایسه متون فیزیولوژی گایتون و فارسی ویژه‌ی پزشکی: تحلیلی پیکره-بنیاد

صفحه 137-163

محمد باقر میرزایی حصاریان؛ فردوس آقا گل زاده؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ ارسلان گلفام