دوره و شماره: دوره 6، شماره یک- پیاپی 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-159 
7. مقایسه‏ ی واژه های پایه‌ی زبان فارسی در شش پژوهش

صفحه 115-134

رضامراد صحرایی؛ مروارید طالبی؛ امیرحسین مجیری