دوره و شماره: دوره 7، شماره یک- پیاپی 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-143 (ویژه نامه ی آموزش زبان فارسی به عنوان زبان نخست) 

مقاله پژوهشی

3. ساخت آزمون خواندن برای دانش‌آموزان پایه‌ی ششم ابتدایی با استفاده از انگاره‌ی سنجش شناختی تشخیصی

صفحه 3-30

حسن تقییان؛ ابراهیم خدایی؛ عباس بازرگان؛ علی مقدم زاده؛ مسعود کبیری


4. مقایسه‌ی رشد زبان گفتاری در دانش‌آموزان نارساخوان و عادی پایه‌‌ی اول تا سوم

صفحه 31-52

مریم نوذری رابری؛ حیات عامری؛ مجتبی منشی زاده؛ ارسلان گلفام


5. طراحی انگاره‌ی نظری برنامه‌ی درسی با رویکرد کارآفرینی برای درس فارسی دوره‌ی ابتدایی

صفحه 53-76

آسیه السادات مدرسی سریزدی؛ عزت الله نادری؛ مریم سیف نراقی؛ قدسی احقر